Професионален домоуправител

broward-property-management

Професионален домоуправител

– оперативен мениджър (персонално ангажиран към Вашата сграда/комплекс служител, който е на Ваше разположение при всеки един възникнал проблем), в задълженията на един професионален домоуправител влизат:

  • Съдействие при организирането и провеждането на Общо събрание на собствениците на обекти в сгради в режим на Етажна собственост в съответствие със ЗУЕС.
  • Юридическо осигуряване на принудително изпълнение на решенията на Общото събрание по отношение на обитатели и собственици неизпълняващи финансовите си задължения.
  • Консултиране относно воденето на Книга на собствениците.
  • Оформяне на необходимите документи за задължителното вписване в публичния регистър на сградите в режим на етажна собственост съгласно изискванията на Закона.
  • Съдействие и контрол при прилагането на правилника за вътрешния ред приет от Общото събрание
  • Съдействие при събирането на стари задължения (такси, които са одобрени от Общото Събрание /ОС/ за разходи и поддръжка на общите части) от некоректни платци в етажната собственост.
  • Изготвяне на месечни отчети за: извършена работа през изминалия месец, събрани месечни такси, некоректни платци, извършени плащания към съответните експлоатационни дружества и поддържащи фирми, отчет за приходи и разходи в обща каса или инвестиционен фонд на сградата.